Поиск информации по сайту
События

г. Одесса, 65125, ул. Базарная, 47
Тел./факс: (0482) 36-45-86

Українсько-хорватський бiзнес-форум

31.05.2017

Торгово-промислова палата України iнформує, що l3 червня 2017р, в рамках офiцiйного вiзиту Прем'єр-мiнiстра України В. Гройсмана до Республiки Хорватiя у м. Загреб вiдбудеться українсько-хорватський бiзнес-форум. Спiворганiзаторами форуму виступають ТПП України та Господарча палата Хорватiї за активної  органiзацiйної пiдтримки Посольства України в Республiцi Хорватiя та офiцiйного представника ТПП Украiни у Xopватії, Почесного Консула України у Xopватії  Івiци Пiрiча.

 Мета форуму - активiзацiя двостороннього українсько-хорватського спiвробiтництва та налагодження кооперацiйних зв'язкiв, насамперед у таких ключових сферах як будiвництво, суднобудування i ремонт кораблiв та яхт, енергозбереження, фармацевтика, туризм виробництво торговельного та холодильного обладнання, постачання продуктiв харчування та вин, металу та металовиробів, iнвестування в нерухомість та у готельний бiзнес Xopватії  тa iнших.

Пiд час роботи бiзнес-форуму yкраїнські учасники зможуть встановити прямi дiловi контакти з потенцiйними хорватськими партнерами та отримати безпосередню iнформацiю про попит та цiнову ситуацiю на актуальних для них хорватських ринках.

На форумi передбачається присутнiсть Прем'єр-Мiнiстра Украiни  В. Гройсмана та Прем’єр-Мiнiстра Хорватії, А. Пленковича, якi привiтають учасникiв форуму. Участь у заходi вiзьмуть також президенти Господарської  палати Хорватії та ТПП України.

Детальна програма бiзнес-форуму наразi опрацьовується i проходитиме за таким розкладом: 11 червня (недiля) - прибуття української бiзнес-делегацiї, 12 червня (понедiлок) iндивiдуальнi переговори, вiдвiдання хорватських пiдприємств вiдповiдно до заявлених iнтересів, неформальне спiлкування 13 червня (вівторок) - основна програма бiзнес-форуму, 14 червня – вiд’їзд української делегації.  Мiсце проведення форуму - Господарська палата Хopватії (Hrvatska gospodarska kоmоrа Rooseveltov tгg 2, 10000 Zаgrеb).

Враховуючи вищевикладене, просимо розглянути питання про Вашу особисту участь у згаданому бiзнес-форумi, або делегувати представника вiд Вашого пiдприємства i у разi зацiкавленостi повiдомити про прийняте рiшення ТПП України не пізнiше 06.06.2017р. та надiслати анкеry - заявку на участь (формуляр див, у додатку 1), щоб Господарська палата Хорватiї могла на підставi складу української делегацiї своєчасно запросити вiдповiдних представникiв хорватських дiлових кiл.

Учаснuкu, якi маюmь бiомеmричнuй закордоннuй паспорm або Шенгенську вiзу на перiод поїздкu, не поmребуюmъ окремого оформлення хорваmської  вiзu, у разi відсутності  вiзu або бiомеmрuчного паспорmа необхiдно mермiново надати  або надіслати кур’єрською службою до ТПП України вci необхідні документи (детальний перелiк див, у додатку 2). Згiдно до вимог Посольства Хopватії, заява на оmрuмання вiзи  подаєmься особисmо.

 Фiнансування витрат, пов'язаних з участю у бiзнес-форумi (перелiт, трансфери, розмiщення у готелi, переклад пiд час iндивiдуальних переговорiв, оформлення виїзних документiв, медичне страхування, оплата участi у форумi тощо) передбачається за рахунок самих учасникiв.

 Переклад пiд час офiцiйноi часmuни бiзнес-форуму буде забезпечено.

3гiдно попереднього кошторису opiєнтована вартість вcix вищенаведених витрат складає  95О -1000 дол, США на 1 учасника. Bартість участi у форумi становить 60 дол. США, цей платiж є обов'язковою умовою участi у заходi. Контакти для довiдок: тел, (044) 461 98 08, E-Mail: boi-ier@ucci.orq.uabea-ier@ucci.orq.ua.

.

 

 

© 2018 ОРТПП  |  Разработка: Инт-МедияBPanel CMS